กำหนดการรับสมัคร 61

กำหนดการรับสมัคร  PDF  1  2 และปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

คณะดูงานจาก ท.4 สันป่าก่อในการเยี่ยมชมการจัดการศึกษา

วันนี้ 13 ธันวาคม 60
ทางโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ผอ.พรพิศ เทพปัญญา รองฯวิทวัส. สมสกุล ครูและบุคลากรทุกท่านให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก ท.4 สันป่าก่อ

ประชุมผู้ปกครอง 2/2560

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ได้จัดโครงการความร่อมมือประชุมผู้ปกครอง ขึ้นในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

การจัดกิจกรรมจิตศึกษา

การจัดกิจกรรมจิตศึกษา ของทางโรงเรียนเทศบาล8 บ้านใหม่ เพื่อให้เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ แลเพื่อเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลาย และให้กลับมารู้ตัวก่อนเรียนทุกวัน โดยใช้เวลา 20 นาที ในช่วงเช้าก่อนเรียนทุกวัน

กิจกรรม พ่อ แม่ ลูกผูกพัน 17 ก. ย. 60

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล(หลักสูตรคู่ขนาน หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์