อบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารด้านการศึกษาของผู้บริหาร  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  สังกัดเทศบาลนครเชียงรายระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๑ กันยายน  ๒๕๖๑

มอบอุปกรณ์กีฬา

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายจิรวัฒน์ ณ เชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขต 1  ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้ กับโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ โดยมีนางสาวพรพิศ เทพปัญญา  และตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ 

อบรม PLC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรม PLC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 เพื่อพัฒนาครู โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

นิเทศการจัดการเรียนการสอนActive Learning

นิเทศการจัดการเรียนการสอนActive Learning โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561

สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่จัดกิจกรรรม สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ในช่วงกิจกรรมภาคเช้า