อบรม PLC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรม PLC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 เพื่อพัฒนาครู โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

นิเทศการจัดการเรียนการสอนActive Learning

นิเทศการจัดการเรียนการสอนActive Learning โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561

สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่จัดกิจกรรรม สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ในช่วงกิจกรรมภาคเช้า

การประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

โดยมี รองณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี นครเชียงราย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

พิธีไหว้ครู 61

เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาทางโรงเรยนเทศบาล 8 บ้านใหม่ได้จัดพิธีไหว้ครู

โดยมี นางสาวพรพิศ เทพปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่เป็นประธานในพิธี