ประชุมผู้ปกครอง 2/2560

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ได้จัดโครงการความร่อมมือประชุมผู้ปกครอง ขึ้นในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

การจัดกิจกรรมจิตศึกษา

การจัดกิจกรรมจิตศึกษา ของทางโรงเรียนเทศบาล8 บ้านใหม่ เพื่อให้เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ แลเพื่อเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลาย และให้กลับมารู้ตัวก่อนเรียนทุกวัน โดยใช้เวลา 20 นาที ในช่วงเช้าก่อนเรียนทุกวัน

กิจกรรม พ่อ แม่ ลูกผูกพัน 17 ก. ย. 60

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล(หลักสูตรคู่ขนาน หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิต ประสานมิตร

วันที่ 7 กันยายน 60 คณะครูผู้บริหาร นำโดย ท่าน ผอ. สำนักการศึกษา ผอ. ธีระวัฒน์ สงวนพงษ์

ถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ พรพิศ เทพปัญญา นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสันทรายใหม่