กิจกรรมสะเค็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-ป.3) STEM Education

การประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขัน งานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ

ส่งเสริมมารยาทไทยตามนโยบายของสถานศึกษา

คณะครูโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ดูงานและวิพากษ์หลักสูตร มศว.องครักษ์

เมื่อวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2562 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เดินทางไปศึกษาดูงานและวิพากษ์หลักสูตร ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาการระดับชั้น อนุบาล 2

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1