ดาวน์โหลดโปรแกรม LogBook

ดาวน์โหลดโปรแกรม LogBook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 

อบรม PLC 17/10/61

โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ได้จัดอบรม PLC โดยมีผู้อำนวยการพรพิศ เทพปัญญา เป็นประธาน
และมีวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1 เป็นวิทยากร

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2561 ทางโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ได้มาีการประชขุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายประจวบ พาคำ เป็นประธาน

ประเพณีตานก๋วยสลาก

วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ได้ร่วมประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดสันทรายใหม่ นำโดยผู้อำนวยการ พรพิศ เทพปัญญา

แบบ ป.ป.ช.๐๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราราคากลาง(ราคาอ้างอิง)