รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาการระดับชั้น อนุบาล 2

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในการเขาศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดให้มีกิจกรรมมากมายที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น อนุบาล 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสันทรายใหม่ โดยมีนักเรียนชันอ อนุบาล และ ประถม 1-3 เข้าร่วมทำบุญ และฟังธรรม