การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)

จำปีสีนวลเกมส์

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่2/2562

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่2/2562

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่2/2562 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

 

ค่ายหนังสือสื่อรักสานสายใยรักในครอบครัว

เผยแพร่ผลงาน : รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)