ระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร ทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนระดับอนุบาล 1  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ตั้แต่วันที่ 4-31 มกราคม 2560