บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียน

ประจำปีการศึกาษา 2560 ตามประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล ๑ และ ประถม ๖

หมายเหตุ ผู้ปกครองให้ท่านเตรียมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ดังนี้
– ระดับชั้นอนุบาล ๑ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียนอนุบาล
– ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร ๗๕๐ ปี

ประกาศ ทดสอบการเรียนรู้ ของนักเรียนที่รับเข้าใหม่!

ประกาศ การเข้ารับทดสอบการเรียนรู้ เข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล และ ประถมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ทดสอบ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ดูงานจิตศึกษา ระดับอนุบาล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เช้าวันที่27 มกราคม2560 คณะครูศึกษาดูการเรียนการสอนจิตศึกษา ของนักเรียนอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

คณะครูเดินทางร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนสาธิต มศว.องครักษ์

เช้าวันที่26 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(ปลูกผัก)

โรงเรียนเทศบาล๘บ้านใหม่ได้ดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้