ประกาศ ทดสอบการเรียนรู้ ของนักเรียนที่รับเข้าใหม่!

ประกาศ การเข้ารับทดสอบการเรียนรู้ เข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล และ ประถมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ทดสอบ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ดูงานจิตศึกษา ระดับอนุบาล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เช้าวันที่27 มกราคม2560 คณะครูศึกษาดูการเรียนการสอนจิตศึกษา ของนักเรียนอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

คณะครูเดินทางร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนสาธิต มศว.องครักษ์

เช้าวันที่26 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(ปลูกผัก)

โรงเรียนเทศบาล๘บ้านใหม่ได้ดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

การเรียนจิตศึกษา

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ได้ดำเนินการสอนจิตศึกษาในชั้นอนุบาล