การอบรมครู โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทรงเทศบาล8บ้านใหม่ เข้าร่วมรับการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ เทศบาลนครเชียงราย

ร่วมงานชุมชน “ถวายกองผ้าป่า”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00น.  ทางโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ร่วมกับชุมชน ทได้ตั้งกองผ้าป่าถวายวันสันทรายใหม่ 

กิจกรรมปรับพื้นฐาน อ.1 และ ป.1

กิจกรรมปรับพื้นฐาน อ.1 และ ป.1 โดยมีท่านผู้อำนวยการ พรพิศ เทพปัญญา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน

ปริ้นแบบโปสเตอร์

ดาวน์โหลดแบบโปสเตอร์

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียน60

เช้าวันที่1 พ.ค.60 ทางโรงเรียนเทศบาล8 บ้านใหม่ ได้มีการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น อนุบาล และประถมศึกษาในปีการศึกษา 2560