บุคลากร

Spread the love

นางสาวพรพิศ
  เทพปัญญา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

 

 


นายวิทวัส สมสกุล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

 

 


นางสาวธัญรัตน์
  จันทร์คำ
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑

 

 


นางงามตา  บุญปั้น
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๒

 

 


นางเนาวรัตน์
  คำเครื่อง
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑

 

 


นางวรนุช
  อินทร์อ่ำ
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒

 

 


นางสาวสายทอง
  ศิริแสน
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

 


นางนภัสนันท์  เพ็ชรศิริ
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

 


นางรมย์ชลี  ชุมภูศรี
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

 


นายวุฒิไกร  บุญสม
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 

 


นางอาภัสรา  มิตรชศิลป์
ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๓

 

 


นายสหมิตร ตาอ้อน
ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๓

 

 


นางกัญญารัตน์ อินทะนะ
ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๔

 

 


นายอินธิจันทร์
  นันทสิวลีพร
ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๔

 

 


นางสาวจิราวรรณ
  บุญยัง
ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๕

 

 


นายธิติพงษ์
  ชาวดร
ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๕

 

 


นางกัลยารัตน์
  ก๋องอ้าย
ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๖

 

 


นายคัชรพล
  อุปิน
ตำแหน่ง ครูพิเศษ

 

 


นายภาณุพงค์ สรรชัยพฤกษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 


นางสาวสุธัญญา  สารสม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

 

 


นายเกรียงศักดิ์  วังใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 


Mr. Jerwin A.Saluta
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ 

 

 


Mr. Zaldy.D.Basilio
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

 

 


Mr. Ryan  Aguilar
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ