บุคลากร

Spread the love

 
นายวิทวัส สมสกุล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ 

 

 


นางงามตา  บุญปั้น
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๒

 

 


นางเนาวรัตน์
  คำเครื่อง
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑

 

 


นางวรนุช
  อินทร์อ่ำ
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒

 

 


นางสาวสายทอง
  ศิริแสน
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

 


นางพัชราพร บุญมิ่ง
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

 

 


นายภาณุพงค์ สรรชัยพฤกษ์
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

 

 


นางสาวกฤตติญาภรณ์ สินทมณี
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

 

 


นางกฤตยา ขัดคำ
ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๔/๒

 

 


นางอาภัสรา  มิตรชศิลป์
ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๔/๒

 

 


นางกัญญารัตน์ อินทะนะ
ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๕

 

 


นายศรณรงค์ ศรีเสาวลักษณ์
ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๖

 

 


นางกัลยารัตน์
  ก๋องอ้าย
ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๖

 

 


นายธิติพงษ์
  ชาวดร
ตำแหน่ง ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

 

 


นางรมย์ชลี  ชุมภูศรี
ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

 


นายเกรียงศักดิ์  วังใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 


นายอนิวัฒน์ คำวัง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินบัญชี

 

 


Mr. Jerwin A.Saluta
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ 

 

 


Mr. Zaldy.D.Basilio
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ