หลักสูตรสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์

Spread the love

ในปี ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงรายได้มี นโยบายให้โรงเรียนเทศบาล๘บ้านใหม่ ได้มีโอกาศให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนมีความรู่ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมให้โรงเรียนมีความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์  สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน การจัดแผนการเรียนรู้ ที่เน้นองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามปรัชญาด้านการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย คือ “มีความรู้ มีคุณธรรม นำสังคม”

โดยโรงเรียนเทศบาล๘บ้านใหม่ได้นำหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์  มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนโดยเน้นทักษะการสื่อสาร สามภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) ทักษะกระบวนการคิด โดยมีคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รักษ์ มาเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในระดับอนุบาล และประถมศึกษา