พันธกิจ

Spread the love
  1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน
  2. พัฒนาคุณภาพครู
  3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
  4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ