ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย

Spread the love

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดให้มีกิจกรรมมากมายที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัลเด็กเรียนดีจากสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเองดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ไว้ว่า เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ซึ่งหมายถึงให้เด็กและเยาวชนได้หมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ให้เป็นผู้ที่มีความคิด ตลอดจนการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม การแสดงของนักเรียน จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ ความบันเทิง และสนุกสนาม มีการแจกของขวัญของรางวัลมีผู้ปกครองนำเด็ก เยาวชน และบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก