อบรม PLC 17/10/61

Spread the love

โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ได้จัดอบรม PLC โดยมีผู้อำนวยการพรพิศ เทพปัญญา เป็นประธาน
และมีวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1 เป็นวิทยากร