การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การทำโครงการและกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Spread the love

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การทำโครงการและกิจกรรม

โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการพรพิศ เทพปัญญา และท่านรองฯวิทวัส สมสกุล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การเขียนแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒