อบรม PLC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Spread the love

การอบรม PLC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 เพื่อพัฒนาครู โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC