พิธีไหว้ครู 61

Spread the love

เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาทางโรงเรยนเทศบาล 8 บ้านใหม่ได้จัดพิธีไหว้ครู

โดยมี นางสาวพรพิศ เทพปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้พิธีน้จัดขึ้นในภาคเรียนที่ 1 เพื่อให้นักเรียนแสดงตนเป็นศิษย์และรำลึกพระคุณครู