การจัดกิจกรรมจิตศึกษา

Spread the love

การจัดกิจกรรมจิตศึกษา ของทางโรงเรียนเทศบาล8 บ้านใหม่ เพื่อให้เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ แลเพื่อเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลาย และให้กลับมารู้ตัวก่อนเรียนทุกวัน โดยใช้เวลา 20 นาที ในช่วงเช้าก่อนเรียนทุกวัน