ประกาศ ทดสอบการเรียนรู้ ของนักเรียนที่รับเข้าใหม่!

Spread the love

ประกาศ การเข้ารับทดสอบการเรียนรู้ เข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล และ ประถมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ทดสอบ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ระดับชั้นอนุบาล ๑ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียนอนุบาล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร ๗๕๐ ปี