ประกาศรายชื่ิอนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินพัฒนาการและความพร้อม 63

Spread the love

ตามประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่1 จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อม ปีการศึกษา 2563