การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)

Spread the love