Category Archives: top

เผยแพร่ผลงาน : รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)

คณะครูโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ดูงานและวิพากษ์หลักสูตร มศว.องครักษ์

เมื่อวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2562 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เดินทางไปศึกษาดูงานและวิพากษ์หลักสูตร ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดให้มีกิจกรรมมากมายที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น อนุบาล 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสันทรายใหม่ โดยมีนักเรียนชันอ อนุบาล และ ประถม 1-3 เข้าร่วมทำบุญ และฟังธรรม