Category Archives: top

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  ป.1-1  ป.1-2  ป.1-3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1

การจัดกิจกรรมจิตศึกษา

การจัดกิจกรรมจิตศึกษา ของทางโรงเรียนเทศบาล8 บ้านใหม่ เพื่อให้เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ แลเพื่อเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลาย และให้กลับมารู้ตัวก่อนเรียนทุกวัน โดยใช้เวลา 20 นาที ในช่วงเช้าก่อนเรียนทุกวัน

ถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ พรพิศ เทพปัญญา นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสันทรายใหม่

ให้ความรู้ เรื่องโรคมือ เท้า ปาก ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่

ทางสาธารณสุข มาให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคที่มากับฤดูฝน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่