Category Archives: top

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การทำโครงการและกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การทำโครงการและกิจกรรม

โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการพรพิศ เทพปัญญา และท่านรองฯวิทวัส สมสกุล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การเขียนแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การแข่งขันหมากล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ (ภาษาไทย-อังกฤษ)

การแข่งขันหมากล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ (ภาษาไทย-อังกฤษ) และเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของครูและนักเรียน

วันที่แข่งขัน วัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561

สถานที่แข่งขัน ห้อง 323 ชั้น 3 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารด้านการศึกษาของผู้บริหาร  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  สังกัดเทศบาลนครเชียงรายระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๑ กันยายน  ๒๕๖๑

อบรม PLC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรม PLC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 เพื่อพัฒนาครู โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

นิเทศการจัดการเรียนการสอนActive Learning

นิเทศการจัดการเรียนการสอนActive Learning โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561