Category Archives: กิจกรรมทั่วไป

ค่ายหนังสือสื่อรักสานสายใยรักในครอบครัว

กิจกรรมสะเค็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-ป.3) STEM Education

การประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขัน งานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ

ส่งเสริมมารยาทไทยตามนโยบายของสถานศึกษา

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดให้มีกิจกรรมมากมายที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย