Category Archives: ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1

กำหนดการรับสมัคร 61

กำหนดการรับสมัคร  PDF  1  2 และปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

กิจกรรม พ่อ แม่ ลูกผูกพัน 17 ก. ย. 60

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล(หลักสูตรคู่ขนาน หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิต ประสานมิตร

วันที่ 7 กันยายน 60 คณะครูผู้บริหาร นำโดย ท่าน ผอ. สำนักการศึกษา ผอ. ธีระวัฒน์ สงวนพงษ์

ประชุมจัดทำแผน+งานประกันคุณภาพ

วันพุธที่๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่นำโดย ท่านผู้อำนวยการพรพิศ เทพปัญญา ได้มีการประชุมแผนทำเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไปโดยมีครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วม