Category Archives: ข่าวการศึกษา

เผยแพร่ผลงาน : รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)

คณะครูโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ดูงานและวิพากษ์หลักสูตร มศว.องครักษ์

เมื่อวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2562 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เดินทางไปศึกษาดูงานและวิพากษ์หลักสูตร ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

อบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารด้านการศึกษาของผู้บริหาร  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  สังกัดเทศบาลนครเชียงรายระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๑ กันยายน  ๒๕๖๑

อบรม PLC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรม PLC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 เพื่อพัฒนาครู โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

นิเทศการจัดการเรียนการสอนActive Learning

นิเทศการจัดการเรียนการสอนActive Learning โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561