Category Archives: ข่าวการศึกษา

อบรม PLC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรม PLC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 เพื่อพัฒนาครู โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

นิเทศการจัดการเรียนการสอนActive Learning

นิเทศการจัดการเรียนการสอนActive Learning โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1

กำหนดการรับสมัคร 61

กำหนดการรับสมัคร  PDF  1  2 และปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

กิจกรรม พ่อ แม่ ลูกผูกพัน 17 ก. ย. 60

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล(หลักสูตรคู่ขนาน หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์