Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น อนุบาล 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบ ป.ป.ช.๐๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

การแข่งขันหมากล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ (ภาษาไทย-อังกฤษ)

การแข่งขันหมากล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ (ภาษาไทย-อังกฤษ) และเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของครูและนักเรียน

วันที่แข่งขัน วัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561

สถานที่แข่งขัน ห้อง 323 ชั้น 3 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยง1ตำแหน่ง แม่ครัว1ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยง1ตำแหน่ง

แม่ครัว1ตำแหน่ง

กำหนดการรับสมัคร 61

กำหนดการรับสมัคร  PDF  1  2 และปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา