Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการประเมินพัฒนาการและความพร้อม 63

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)

จำปีสีนวลเกมส์

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่2/2562

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่2/2562

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่2/2562 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

 

คณะครูโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ดูงานและวิพากษ์หลักสูตร มศว.องครักษ์

เมื่อวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2562 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เดินทางไปศึกษาดูงานและวิพากษ์หลักสูตร ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก