Category Archives: ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาการระดับชั้น อนุบาล 2

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในการเขาศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น อนุบาล 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การแข่งขันหมากล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ (ภาษาไทย-อังกฤษ)

การแข่งขันหมากล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ (ภาษาไทย-อังกฤษ) และเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของครูและนักเรียน

วันที่แข่งขัน วัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561

สถานที่แข่งขัน ห้อง 323 ชั้น 3 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  ป.1-1  ป.1-2  ป.1-3