Category Archives: ข่าวประกาศ

ประกาศงดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ประกาศ

ประกาศผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล2และป.1ปีการศึกษา63

ผลการประเมินชั้นอนุบาล2 และชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2563

ประกาศรายชื่ิอนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินพัฒนาการและความพร้อม 63

ตามประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่1 จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อม ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาการระดับชั้น อนุบาล 2

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1