Category Archives: ข่าวประกาศ

การแข่งขันหมากล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ (ภาษาไทย-อังกฤษ)

การแข่งขันหมากล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ (ภาษาไทย-อังกฤษ) และเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของครูและนักเรียน

วันที่แข่งขัน วัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561

สถานที่แข่งขัน ห้อง 323 ชั้น 3 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  ป.1-1  ป.1-2  ป.1-3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1

กำหนดการรับสมัคร 61

กำหนดการรับสมัคร  PDF  1  2 และปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โดยมีกำหนดการ วันที่ 4 มิ.ย.2560