แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่2/2562

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่2/2562

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่2/2562 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

 

ค่ายหนังสือสื่อรักสานสายใยรักในครอบครัว

เผยแพร่ผลงาน : รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)

กิจกรรมสะเค็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-ป.3) STEM Education

การประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขัน งานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ