กิจกรรม พ่อ แม่ ลูกผูกพัน 17 ก. ย. 60

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล(หลักสูตรคู่ขนาน หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิต ประสานมิตร

วันที่ 7 กันยายน 60 คณะครูผู้บริหาร นำโดย ท่าน ผอ. สำนักการศึกษา ผอ. ธีระวัฒน์ สงวนพงษ์

ถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ พรพิศ เทพปัญญา นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสันทรายใหม่

ให้ความรู้ เรื่องโรคมือ เท้า ปาก ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่

ทางสาธารณสุข มาให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคที่มากับฤดูฝน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

วันไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่
ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทใน กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ วันที่ 8 มิถุนายน 2560