พิมพ์ 

1

 

นางสาวพรพิศ  เทพปัญญา

 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

assist

 

นายวิทวัส สมสกุล

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

3

 

 

นางสาวธัญรัตน์  จันทร์คำ

 

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑

นางงามตา

 

นางงามตา  บุญปั้น

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๒

5

 

นางเนาวรัตน์  คำเครื่อง

 

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑

6

 

 

นางวรนุช  อินทร์อ่ำ

 

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒

 7

 

 

นางสาวสายทอง  ศิริแสน

 

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

no photo

 

นางนภัสนันท์  เพ็ชรศิริ

 

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

no photo

 

นางนภัสนันท์  เพ็ชรศิริ

 

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

no photo

 

นางรมย์ชลี  ชุมภูศรี

 

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

no photo

 

นายวุฒิไกร  บุญสม

 

ตำแหน่ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 

no photo

 

นางอาภัสรา  มิตรชศิลป์

 

ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๓

 12

 

นายสหมิตร ตาอ้อน

 

ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๓

 13

 

นางกัญญารัตน์ อินทะนะ

 

ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๔

 14

 

นายอินธิจันทร์  นันทสิวลีพร

 

ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๔

 15

 

นางสาวจิราวรรณ  บุญยัง

 

ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๕

 16

 

 

นายธิติพงษ์  ชาวดร

 

ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๕

 17

 

นางกัลยารัตน์  ก๋องอ้าย

 

ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๖

นายยอดชาย

 

นายยอดชาย  สมบูรณ์สิริ

 

ตำแหน่ง ครูชั้นประถมศึกปีที่ ๖

 19

 

นายคัชรพล  อุปิน

 

ตำแหน่ง ครูพิเศษ

no photo

 

นางสาวสุธัญญา  สารสม

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

no photo

 

นายเกรียงศักดิ์  วังใจ

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 22

 

Mr. Jerwin A.Saluta

 

ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

 23

 

Mr. Zaldy.D.Basilio

 

ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

 

no photo

 

Mr. Ryan  Aguilar

 

ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ